Információk

Vezető tisztségviselőknek:

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 31.§ (1) pontja alapján a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetőjének számos kötelezettsége van a felszámolási eljárás megindulását követően.

Tájékoztató vezető tisztségviselőknek: PDF

 

Igénybejelentés felszámolási eljárásban:

A Csődtörvény 46. § (7) A követelések nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a hitelez ő a követelése 1%-át, de legalább 5.000,- forintot és legfeljebb 200.000,- forintot a bíróság Gazdasági Hivatala által kezelt elkülönített számlára - a bírósági ügyszámra hivatkozással - befizessen, és ezt a felszámolónak igazolja. Ha a felszámolási eljárást közvetlenül csődeljárás előzte meg, és a hitelező a követelését ott bejelentette, és kifizette a nyilvántartásba-vételi díjat is, a felszámolási eljárásban a követelést nem kell ismét bejelentenie, azonban a felszámoló felhívására meg kell fizetnie a díjkülönbözetet.

 

Felszámolói díj fedezeti letéti számla számlaszámai, a regisztrációs díj befizetéséhez:

Az átutalásnál a közlemény rovatban minden esetben fel kell tüntetni az adós cég nevét és a felszámolási eljárást elrendelővégzés számát. (pl. ADÓS Kft. „f.a.”, 00.Fpk.01-22-666666)

Hitelezői igénybejelentő formanyomtatványa: PDF WORD

 

Környezetvédelmi nyilatkozat:

Az 1991. évi XLIX. törvény 31. § (1) bekezdés c) pontja szerint a felszámolási eljárás alatt álló gazdálkodó szervezet telephelyén fennálló vagy telephelyéről származott (származó) környezeti károsodásokról, környezeti terhekről, melyekből bírságfizetési vagy egyéb fizetési kötelezettség, a károsodások, illetve terhek rendezéséhez szükséges kiadás származhat.

Környezetvédelmi nyilatkozat formanyomtatványa: PDF WORD

 

Behajthatatlan követelések:

Felszámolási eljárásban a hitelező, írásban behajthatatlansági nyilatkozatot - a csőd- és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. 46. § 8. bek. és a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 3. § 4. bek. 10.) pont (C) alpontja alapján eljárva - kérhet a felszámolótól, ha hitelezői igényének fennállását iratai másolatának megküldésével összegszerűen bizonyítja. Kijelenti továbbá, hogy követelése a felszámolás kezdő időpontja után nem került engedményezésre, és kijelenti, hogy hitelezőként nem kíván a továbbiakban az eljárásban részt venni. Kifejezetten kérelmezi a behajthatatlansági nyilatkozat kiadását, egyidejűleg igazolja a költségtérítés befizetését.

A meg nem térülési nyilatkozat kiállításához szükséges 2.000,- Ft + 27% Áfa költségtérítést a Millennium Custodia Kft. felszámoló OTP Bank NyRt.-nél vezetett 11703044-21456396-00000000 számú bankszámlájára - közleményként a felszámolás alatt álló cég megjelölésével - kérjük átutalni.

A felszámoló a behajthatatlansági nyilatkozatot a hitelező részére a költségtérítési díj befizetésének igazolását követően a számlát mellékelve fogja megküldeni.

Behajthatatlansági igazolás igénylés formanyomtatványa: PDF WORD

 

Munkavállalóknak:

Amennyiben Ön felszámolási eljárás alá került társaság alkalmazásában áll(t) és munkaviszonyával összefüggésben a társaság fizetésképtelenségére tekintettel munkabére nem került megfizetésre, úgy azt követelésként a felszámolási eljárás során bejelentheti.

Munkabérkövetelés bejelentés formanyomtatványa: PDF WORD